Avda. Alemanya, 4 · 07003 Palma

Règim Fiscal Especial de les Illes Balears

La LPGE 2023 introdueix una de les mesures més esperades pels operadors econòmics que desenvolupen la seva activitat econòmica a les Illes Balears, el Règim Fiscal Especial de les Illes Balears.

La finalitat del Règim Fiscal Especial és reconèixer el fet específic i diferencial de la insularitat, establint unes mesures d’ordre fiscal especials que són dues:

– La Reserva per inversions a Balears.

-El Règim Especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres.

El Règim té caràcter temporal i la vigència és d’1 de gener 2023 fins a 31 de desembre 2028.

RESERVA D’INVERSIONS

S’aprova una reducció a la base imposable dels subjectes passius de l’impost de societats i IRNR. Aquesta reducció permet minorar la base de l’impost, fins a un límit del 90% de la part dels guanys obtinguts procedents d’establiments situats a les Illes.

També es preveu que els contribuents d’IRPF que facin activitats econòmiques puguin tenir accés a aquest benefici fiscal.

Aquestes reduccions s’obtenen a través d’inversions en:

-Adquisició d’immobilitzat material o intangible, elements patrimonials que o contribueixin a la protecció del medi ambient, o despeses en innovació i desenvolupament.

-Creació de llocs de feina relacionats de forma directa amb les inversions anteriors.

-Adquisició de participació o accions d’entitats que realitzin les inversions anteriors.

RÈGIM ESPECIAL PER EMPRESES INDUSTRIALS, AGRÍCOLES, RAMADERES I PESQUERES

S’aprova una bonificació de la quota de l’impost que es correspongui amb rendiments derivats de la venda de béns corporals propis de les activitats industrial, agrícola, ramadera i pesquera.

La bonificació de la quota serà d’un màxim del 10%, encara que es podrà ampliar fins al 25% a aquells períodes que s’hagi produït un increment de la plantilla mitjana i es mantingui durant tres anys.

La bonificació també serà aplicable pels contribuents d’IRPF que tributin per estimació directa.

Compartir

També et pot interessar